Knox. Špičková ochrana motorkáře
Knox. Špičková ochrana motorkáře

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

I.

Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) vydává na základě § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) obchodní společnost  MMB s.r.o. IČO: 27628515, se sídlem Mileny Hážové 1163, Mladá Boleslav 29301. Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 119988 dne 29.11.2006. tel.326 734 417, 606582096 email: info@mmb.cz (dále také jen „společnost  MMB s.r.o“), jako prodávající dále uvedeného zboží, pro stanovení
předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů. Tyto Podmínky se uplatní na veškeré právní vztahy
vznikající mezi společností  MMB s.r.o. jako prodávajícím na straně jedné a Kupujícím na straně druhé v souvislosti s prodejem Zboží
(co se rozumí Zbožím pro účely těchto Podmínek, je uvedeno v čl. II. odst. 8. těchto Podmínek).
2. Další informace o společnosti  MMB s.r.o. jsou uvedeny zejména na webových stránkách www.mmb.cz.
3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
4. Kupující si je vědom, že mu koupí Zboží, jež jsou v obchodní nabídce společnosti  MMB s.r.o., nevznikají žádná práva na používání
registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log apod. společnosti  MMB s.r.o. nebo smluvních partnerů společnosti  MMB s.r.o.,
není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

II.

Použité pojmy a termíny

1. „Dodacím listem“ se rozumí dokument blíže specifikovaný v čl. VI. odst. 4. těchto Podmínek.
2. „Kupní smlouvou“ se rozumí smlouva uzavřená mezi společností  MMB s.r.o. a Kupujícím, jejímž předmětem je prodej a koupě Zboží.
Kupní smlouvou se společnost MMB s.r.o. zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt
vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí společnosti  MMB s.r.o. uvedenou kupní cenu. Kupní smlouva je
uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu Kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad
pojmů má přednost výklad Kupní smlouvy v českém jazyce.
3. „Kupní cenou“ se rozumí cena Zboží, na které se smluvní strany Kupní smlouvy dohodly.
4. „Kupujícím“ je osoba, která v souladu s těmito Podmínkami kupuje Zboží od společnosti  MMB s.r.o. Vzhledem k platné právní úpravě
se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Spotřebitelem je ve smyslu ust. § 419 občanského
zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá
smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost
živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této
činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související
s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná
jménem nebo na účet podnikatele.
5. „Objednávkou“ se rozumí jednostranné právní jednání Kupujícího učiněné vůči společnosti  MMB s.r.o. s cílem uzavřít se společností
MMB s.r.o. Kupní smlouvu. Před podáním Objednávky, jež je Kupujícím učiněna s použitím elektronických prostředků, je Kupujícímu
umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do Objednávky vložil.
6. „Prodávající“ je společnost  MMB s.r.o., která při uzavírání a plnění Kupních smluv jedná v rámci své obchodní nebo jiné
podnikatelské činnosti.
7. „Reklamací“ se rozumí jednostranné právní jednání Kupujícího směřující k vytknutí vad(y) Zboží a k uplatnění konkrétního práva nebo
práv z vadného plnění. Vadu lze vytknout buď označením vady Zboží, nebo popsáním projevu vady.
8. „Zbožím“ se rozumí zboží nabízené a dodávané společností  MMB s.r.o. v souladu s jejím podnikatelskou činností. Jedná se zejména o
oblečení, chrániče, rukavice a jiné motodoplňky k motocyklům. Specifikace objednaného Zboží se co do množství a druhu se vždy uvádí na
Objednávce, daňovém dokladu (faktuře) a Dodacím listu.

 

III.

Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy

1. Společnost  MMB s.r.o. sděluje v souladu s ust. § 1820 občanského zákoníku, že:
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle
podmínek operátora Kupujícího, společnost MMB s.r.o. si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká případných nákladů na
dodání Zboží Kupujícímu, jak je blíže popsáno níže v těchto Podmínkách),
b) požaduje úhradu celé Kupní ceny před převzetím Zboží Kupujícím,
c) ceny Zboží jsou na webových stránkách provozovaných společností  MMB s.r.o uváděny včetně DPH, včetně
veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání Zboží se liší podle zvoleného principu dodání Zboží;
v případě osobního odběru je cena za dodání Zboží 0,- Kč,
d) v případě, že Kupující je spotřebitelem, má takový Kupující právo od Kupní smlouvy, jež byla uzavřena prostřednictvím
prostředku(ů) komunikace na dálku, odstoupit, a to za podmínek, ve lhůtách a způsobem, jak je blíže popsáno v čl. VIII. těchto
Podmínek,
e) v případě odstoupení od Kupní smlouvy ponese Kupující (a to i Kupující, který je spotřebitelem) náklady spojené s navrácením
Zboží, a jde-li o Kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení Zboží, jestliže
toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou
f) v případě, že Kupující, který je spotřebitelem, má stížnost, může tuto uplatnit u společnosti  MMB s.r.o., jak je blíže popsáno v čl.
X. těchto Podmínek, příp. se lze obrátit se stížností na příslušné orgány dohledu nebo státního dozoru (viz zejména čl. X. těchto
Podmínek).

 

IV.

Kupní smlouva

(následující ustanovení čl. IV. těchto Podmínek platí pro Kupní smlouvy
uzavírané ústně či písemně v Provozovně nebo elektronicky prostřednictvím elektronické pošty (emailu))
1. Výběr Zboží, o které má Kupující zájem, provede Kupující Objednávkou. Zboží, je v okamžiku provedení Objednávky společnosti
MMB s.r.o. která je nabízí jak je uvedeno na webových stránkách společnosti  MMB s.r.o. – www.knox.cz nebo je vystaveno či jinak
k dispozici provozovně společnosti  MMB s.r.o., Mileny Hážové 1163,  (dále jen „Provozovna“).
2. Objednávku je možné učinit přímo v Provozovně nebo elektronicky prostřednictvím elektronické pošty (emailu). Objednávka musí obsahovat minimálně následující údaje:
a) označení společnosti  MMB s.r.o., a to uvedením obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla,
b) jméno a příjmení Kupujícího, který je fyzickou osobou, název či obchodní firmu Kupujícího, který je právnickou osobou,
c) u Kupujícího, který je fyzickou osobou, jeho bydliště a sídlo, liší-li se od bydliště, u Kupujícího, který je právnickou osobou, jeho
sídlo,
d) u Kupujícího, který je podnikatelem, identifikační číslo a DIČ (má-li DIČ přiděleno),
e) označení Zboží (např. jeho číslo, název, jednotka a množství),
f) uvedení celkové Kupní ceny bez daně z přidané hodnoty,
g) uvedení celkové Kupní ceny s daní z přidané hodnoty,
h) forma úhrady Kupní ceny (viz čl. VII. těchto Podmínek),
i) forma dodání objednaného Zboží (viz čl. VI. těchto Podmínek),
j) místo převzetí Zboží Kupujícím.

3. Objednávku, která neobsahuje všechny podstatné náležitosti uvedené výše v článku IV. odst. 2. těchto Podmínek (s výjimkou podpisu
společnosti  MMB s.r.o. dle písm. l), jež společnost MMB s.r.o. na písemnou Objednávku připojí až v okamžiku, kdy se rozhodne
Objednávku akceptovat), je společnost  MMB s.r.o. oprávněna odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu
přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na Objednávku hledí, jako by nebyla nikdy učiněna.
4. Společnost  MMB s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv prověřit oprávněnost Objednávky zejména zpětným telefonickým ověřenímtotožnosti osoby, která učinila Objednávku. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku je společnost MMB s.r.o. oprávněnaObjednávku odmítnout, příp. od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

 

V.

Dodací podmínky

1. Kupující je povinen převzít dodané Zboží.
2. Zboží může Kupující převzít buď osobně v Provozovně nebo mu bude zasláno prostřednictvím dopravce PPL CZ s.r.o.
V případě, že je Zboží Kupujícímu zasíláno, je místem dodání Zboží adresa uvedená Kupujícím v Objednávce. V případě, že Kupující
uvede v Objednávce více adres, je společnost MMB s.r.o. oprávněna zaslat Zboží Kupujícímu na kteroukoliv z nich. Pokud adresa
dodání je v Objednávce specifikována tak, že se předání Zboží Kupujícímu na uvedené adrese ukáže být nemožným nebo značně
obtížným, je místem dodání Zboží sídlo nebo bydliště Kupujícího, jež Kupující uvedl v Objednávce.
3. Při osobním odběru Zboží v Provozovně potvrdí Kupující převzetí Zboží společnosti  MMB s.r.o. na Dodacím listu, a to způsobem
uvedeným v čl. VI. odst. 4. těchto Podmínek. Při osobním odběru Zboží v Provozovně nejsou Kupujícímu účtovány v souvislosti
s dodáním Zboží žádné poplatky, tj. náklady na dodání = 0,- Kč.
4. V případě zasílání Zboží prostřednictvím dopravce PPL CZ s.r.o. je Kupující povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav
zásilky (počet balíků a neporušenost obalu) a je-li vše v pořádku, zásilku od dopravce oproti podpisu předávacího dokladu převzít.
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s Kupní smlouvou tím, že zásilka má porušený vnější obal nebo je
poškozená. Poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu oznámit společnosti  MMB s.r.o. např. emailem, poštou.
Sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat emailem nebo poštou společnosti  MMB s.r.o.
Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva Zboží Reklamovat, dává však
společnosti  MMB s.r.o. možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.
7. V případě zasílání Zboží prostřednictvím dopravce PPL CZ s.r.o. je součástí zásilky daňový doklad (faktura), která v těchto případech
slouží ve vztahu mezi Kupujícím a společností  MMB s.r.o. jako dodací list (tj. faktura v těchto případech plní i účel, který plní Dodací
list v případě osobního odběru Zboží).
8. Společnost  MMB s.r.o. dodává objednané Zboží, které má na skladě, v přiměřené lhůtě, obvykle do tří (3) pracovních dnů od
uzavření Kupní smlouvy. Zboží, které nemá společnost  MMB s.r.o. skladem, dodává společnost MMB s.r.o. v přiměřené lhůtě, obvykle
do tří (3) pracovních dnů poté, co toto Zboží obdrží společnost MMB s.r.o. od svých dodavatelů. V obou případech však platí, že
Zboží je předáváno Kupujícímu až poté, co společnost  MMB s.r.o. obdrží celou platbu za odebrané Zboží.
9. Při osobním odběru Zboží v Provozovně je Kupující povinen Zboží vyzvednout (převzít) do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží
informaci o tom, že Zboží je připraveno k vyzvednutí.
 

VI.

Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena včetně daně z přidané hodnoty je vždy vyznačena pro koupené Zboží na daňovém dokladu (faktuře) vystaveném
společností MMB s.r.o.
2. Společnost  MMB s.r.o. je povinna po uzavření Kupní smlouvy vyzvat bez zbytečného odkladu Kupujícího k úhradě Kupní ceny, příp. i
k zaplacení nákladů na dodání Zboží Kupujícímu (viz čl. V. těchto Podmínek). Je-li Zboží zasíláno do Slovenské republiky
prostřednictvím dopravce, bere Kupující na vědomí, že Kupní cenu a případné náklady na dodání Zboží je Kupující povinen hradit
v Eurech, a to dle kursu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni převzetí Zboží.
3. Kupní cena, jakož i případné náklady na dodání Zboží Kupujícímu musí být vždy uhrazeny v plném rozsahu před předáním Zboží
Kupujícímu.
4. Při osobním odběru Zboží v Provozovně, jakož i při předávání Zboží Kupujícímu prostřednictvím dopravce je možné Kupní cenu
zaplatit v hotovosti nebo platební kartou. Kupní cenu je taktéž možné zaplatit převodem z bankovního účtu na bankovní účet
společnosti MMB s.r.o.
5. Kupující obdrží řádný daňový doklad (fakturu) nejpozději společně se Zbožím.
6. V případě, kdy Kupující zaplatí Kupní cenu a společnost MMB s.r.o. posléze není schopna zajistit dodání Zboží, vrátí společnost MMB s.r.o. neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu
jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem atd.), nesmí však překročit dobu 15 dnů od okamžiku, kdy Kupující sdělil
společnosti MMB s.r.o. způsob, jakým chce vynaložené prostředky vrátit.
7. Ocitne-li se Kupující v prodlení se zaplacením Kupní ceny a/nebo nákladů na dodání Zboží u jednotlivé dodávky Zboží, je společnost
MMB s.r.o. oprávněna na Kupujícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý, den
prodlení. Trvá-li prodlení Kupujícího dle předcházející věty déle než 30 kalendářních dnů, je společnost  MMB s.r.o. oprávněna od
Kupní smlouvy odstoupit. Společnost  MMB s.r.o. je oprávněna požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou
se vztahuje smluvní pokuta. Společnost MMB s.r.o. je oprávněna domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Kupující je
povinen zaplatit smluvní pokutu i v případě, že prodlení s úhradou Kupní ceny a/nebo nákladů na dodání Zboží nezavinil.
 

VII.

Odstoupení od Kupní smlouvy

1. Společnost  MMB s.r.o. je oprávněna odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy zejména v případech podstatného porušení Kupní smlouvy
ze strany Kupujícího. Za podstatné porušení Kupní smlouvy ze strany Kupujícího se považuje zejména:
a) situace blíže popsaná v čl. IV. odst. 4. těchto Podmínek,
b) situace blíže popsaná v čl. V. odst. 7. těchto Podmínek,
c) situace blíže popsaná v čl. VII. odst. 7. těchto Podmínek,
d) situace blíže popsaná v čl. X. odst. 16. těchto Podmínek,
e) porušení kterékoliv povinnosti Kupujícího uvedené v čl. VI. odst. 3. těchto Podmínek (tj. zejména situace, kdy Kupující odmítne
potvrdit převzetí Zboží na Dodacím listu, jakož i situace, kdy to odmítne učinit způsobem popsaným v čl. VI. odst. 4. těchto
Podmínek),
f) porušení povinnosti Kupujícího potvrdit dopravci převzetí Zboží (viz čl. VI. odst. 6. těchto Podmínek).
2. Následující ustanovení čl. VIII. odst. 3. až odst. 14. těchto Podmínek se vztahuje pouze na případy, kdy je Kupní smlouva uzavřena
s Kupujícím, který je spotřebitelem, prostřednictvím prostředku(ů) komunikace na dálku (viz § 1820 a násl. občanského zákoníku).
Na ostatní Kupující se následující ustanovení nevztahují!
3. Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží v souladu s ust. § 1829
odst. 1 občanského zákoníku ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí Zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží.
4. Pro účely uplatnění práva Kupujícího na odstoupení od Kupní smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od Kupní smlouvy informovat
společnost  MMB s.r.o. formou jednostranného právního jednání, a to:
a) emailem na adresu info@mmb.cz,
b) poštou na adresu MMB s.r.o., Mileny Hážové 1163, 293 01 Mladá Boleslav.

Na webové stránce společnosti  MMB s.r.o.
je umístěn vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy, který je Kupující oprávněn (nikoli povinen) využít.
5. Jakmile společnost  MMB s.r.o. obdrží odstoupení od Kupní smlouvy, potvrdí Kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě
jeho přijetí.
6. Využije-li Kupující právo odstoupit od Kupní smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení (tj. lhůta 14 dnů) za zachovanou, pokud
Kupující v jejím průběhu odešle společnosti  MMB s.r.o. oznámení, že od Kupní smlouvy odstupuje.
7. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, je Kupující povinen zaslat nebo předat společnosti MMB s.r.o. bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od společnosti MMB s.r.o. obdržel, a to na své náklady (tj. přímé
náklady spojené s vrácením Zboží nese Kupující).
8. Zboží by měl Kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a
hodnotě, v jakém Zboží převzal.
9. Kupující odpovídá společnosti  MMB s.r.o. pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než
je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
10. Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení od Kupní smlouvy, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení Zboží doručit na adresu
sídla společnosti  MMB s.r.o. spolu s přiloženým odstoupením s případným důvodem odstoupení od Kupní smlouvy (není podmínkou),
s číslem daňového dokladu a uvedením čísla bankovního účtu nebo s uvedením, zda-li částka bude vyplacena v hotovosti.
11. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu společnost  MMB s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení
od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky, vyjma nákladů na dodání Zboží (Kupující má totiž právo na dodání Zboží zdarma),
které od něho na základě Kupní smlouvy přijala. Pro vrácení peněžních prostředků použije společnost MMB s.r.o. stejný platební
prostředek, který použil Kupující pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující výslovně neurčil jinak (viz čl. VIII. odst. 11. těchto
Podmínek). V žádném případě tím nevzniknou Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, společnost MMB s.r.o.
není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží společnosti
MMB s.r.o. odeslal.
12. Kupující bere na vědomí, že jsou-li se Zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi společností  MMB s.r.o. a Kupujícím
uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího odstoupit od Kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a
Kupující je povinen spolu s vráceným Zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto
nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného
obohacení dobře možné, má společnost MMB s.r.o. právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
13. Kupující nemůže v souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od
smlouvy a společnost  MMB s.r.o. před uzavřením smlouvy sdělila Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení
od smlouvy,
b) o dodávce Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti  MMB s.r.o.
a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního
trhu nezávislých na vůli společnosti  MMB s.r.o.,
d) o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení
jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud společnost  MMB s.r.o. tato plnění poskytuje v určeném
termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího
před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a společnost  MMB s.r.o. před uzavřením smlouvy sdělila Kupujícímu, že
v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

VIII.

Práva a povinnosti z vadného plnění

1. Společnost MMB s.r.o. odevzdá Kupujícímu Zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány
plní společnost MMB s.r.o. v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z Kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
2. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí Zboží jakostí nebo provedením odpovídat vzorku
nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené v Kupní smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Kupní smlouva. Určí-li
Kupní smlouva a vzorek jakost nebo provedení Zboží rozdílně, nikoli však rozporně, musí Zboží odpovídat Kupní smlouvě i vzorku nebo
předloze.
3. Není-li ujednáno, jak má být Zboží zabaleno, zabalí společnost  MMB s.r.o. Zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným
pro uchování Zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří společnost  MMB s.r.o. Zboží pro přepravu.
4. Vyplývá-li z Kupní smlouvy nebo z povahy Zboží, že množství je určeno jen přibližně, určí přesné množství společnost  MMB s.r.o. Má
se za to, že odchylka nesmí přesáhnout pět procent množství určeného v Kupní smlouvě.
5. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v čl. IX. odst. 1. a odst. 2. těchto Podmínek. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu
se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží.
6. Plyne-li z prohlášení společnosti  MMB s.r.o. nebo z dokladu o předání, že společnost  MMB s.r.o. dodala menší množství Zboží,
nevztahují se na chybějící Zboží ustanovení o vadách.
7. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až
později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou společnost MMB s.r.o. způsobila porušením své povinnosti. Povinnosti
společnosti  MMB s.r.o. z případné záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
8. Při předčasném plnění může společnost  MMB s.r.o. odstranit vady do doby určené pro odevzdání Zboží. Výkonem svého práva nesmí
Kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo Kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.
9. Ustanovení čl. IX. odst. 8. těchto Podmínek platí obdobně i pro vady dokladů.
10. Práva Kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou Kupující předal společnosti MMB s.r.o. To
neplatí, prokáže-li společnost MMB s.r.o., že na nevhodnost předané věci Kupujícího včas upozornila a Kupující na jejím použití trval,
nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohla zjistit.
11. Způsobil-li vadu Zboží postup společnosti  MMB s.r.o. podle návrhů, vzorků nebo podkladů, které jí Kupující opatřil, použije se
ustanovení čl. IX. odst. 10. těchto Podmínek obdobně.
12. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní
smlouvy. To neplatí, ujistila-li ho společnost MMB s.r.o. výslovně, že Zboží je bez vad, anebo zastřela-li vadu lstivě.
13. Kupující Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci (Zboží) a přesvědčí se o jejích vlastnostech
a množství.
14. Odesílá-li společnost  MMB s.r.o. Zboží, může Kupující odložit prohlídku do doby, kdy je Zboží dopraveno do místa určení.
15. Je-li Zboží během přepravy směrováno do jiného místa určení, anebo Kupujícím dále odesláno, aniž měl možnost Zboží prohlédnout, a
společnost MMB s.r.o. v době uzavření Kupní smlouvy věděla nebo musela vědět o možnosti takové změny místa určení, nebo
takového dalšího odeslání, může Kupující prohlídku odložit do doby, kdy je Zboží dopraveno do nového místa určení.
16. Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci (nového Zboží) bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou Zboží
c) na přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo
d) odstoupit od Kupní smlouvy.
17. Kupující sdělí společnosti  MMB s.r.o., jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu společnosti  MMB s.r.o.; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se
ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li společnost MMB s.r.o. vady v přiměřené lhůtě  či
oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo může
od Kupní smlouvy odstoupit.
18. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení Kupní smlouvy.
19. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z
Kupní ceny.
20. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z Kupní ceny nebo neodstoupí od Kupní smlouvy, může společnost MMB s.r.o. dodat to, co
chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může společnost MMB s.r.o. odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním
nového Zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
21. Neodstraní-li společnost  MMB s.r.o. vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z Kupní ceny,
anebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu společnosti MMB s.r.o.
22. Do odstranění vady nemusí Kupující platit část Kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
23. Při dodání nového Zboží vrátí Kupující společnosti  MMB s.r.o. na náklady společnosti  MMB s.r.o.Zboží původně dodané.
24. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém Zboží
obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží,
b) použil-li Kupující Zboží ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li Zboží, anebo pozměnil-li Zboží při obvyklém použití; stalo-li se
tak jen zčásti, vrátí Kupující společnosti  MMB s.r.o., co ještě vrátit může, a dá společnosti  MMB s.r.o. náhradu do výše, v níž měl
z použití Zboží prospěch.
25. Neoznámil-li Kupující vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Kupní smlouvy.
26. Kupující je při Reklamaci povinen předložit doklad prokazující, že Zboží koupil u společnosti MMB s.r.o. (např. nákupní faktura) a
eventuálně na požádání i předcházející reklamační listy. Bez těchto dokladů nebude Reklamace uznána. Lhůta pro vyřízení reklamace
běží od předání/doručení Zboží společnosti  MMB s.r.o. nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve
vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté, bez mechanických nečistot a kompletní.
27. Společnost  MMB s.r.o. a Kupující se dohodli, že Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění Reklamace.
28. V případě neoprávněné Reklamace si společnost MMB s.r.o. vyhrazuje právo na úhradu nákladů spojených s posouzením
reklamované vady.
29. Jelikož společnost  MMB s.r.o. je podnikatelem, uplatní se pro prodej Zboží vedle pravidel uvedených výše v tomto čl. IX. těchto
Podmínek i pravidla popsána níže v tomto čl. IX. odst. 30. až odst. 49. těchto Podmínek, ledaže je Kupujícím také podnikatel a při
uzavření Kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti.
30. Plnění, která se při prodeji Zboží obvykle neposkytují, je třeba zvláště ujednat.
31. Dodá-li společnost MMB s.r.o. Zboží na místo určené Kupujícím, převezme Kupující Zboží při dodání; v ostatních případech převezme
Kupující Zboží při prodeji.
32. Nepřevezme-li Kupující věc v době uvedené v čl. IX. odst. 31. těchto Podmínek, náleží společnosti MMB s.r.o. úplata za uskladnění.
Není-li ujednána její výše, platí za ujednanou výše obvyklá.
33. Společnost  MMB s.r.o. odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména společnost  MMB s.r.o. odpovídá Kupujícímu,
že v době, kdy Kupující Zboží převzal,
a) má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které společnost MMB s.r.o. nebo výrobce
popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití společnost MMB s.r.o. uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle
používá,
c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle
smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
34. Připouští-li to povaha koupě, má Kupující právo, aby bylo Zboží před ním překontrolováno nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
35. U uživatelného Zboží se vyznačí doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u Zboží podléhající rychlé zkáze, doba, po kterou lze Zboží
použít.
36. Má-li Zboží vadu, která nebrání užívat Zboží k určenému účelu, lze Zboží prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného
Zboží. Společnost  MMB s.r.o. Kupujícího upozorní, že Zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.
37. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném
Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou
lze Zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
38. Ustanovení čl. IX. odst. 38. těchto Podmínek se nepoužije
a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
c) u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy Zboží.
39. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu společnost  MMB s.r.o. v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají její povinnosti v
případě vadného plnění. Společnost  MMB s.r.o. má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají
povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i svou obchodní firmu, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje
potřebné ke zjištění její totožnosti.
40. Je-li to potřebné, vysvětlí společnost  MMB s.r.o. v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své
odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení společnost MMB s.r.o. zároveň uvede, že další práva
Kupujícího, která se ke koupi Zboží vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li
tomu povaha Zboží, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení Zboží obsahujícím uvedené údaje.
41. Ujednají-li společnost  MMB s.r.o. a Kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To
neplatí, pokud společnost  MMB s.r.o. a Kupující zkrátili tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního
Zboží; ujednali-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby. Společnost  MMB s.r.o. Kupující se dohodli na zkrácení
doby pro uplatnění práv z vadného plnění při koupi použitého spotřebního Zboží, a to na polovinu zákonné doby.
42. Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v čl. IX. odst. 33. těchto Podmínek, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud
to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu
součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu
odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
43. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat
pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.
44. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu součásti Zboží nebo na
opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost MMB s.r.o.
nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit součást Zboží nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že společnost MMB s.r.o. nezjedná
nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
45. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující
vadu sám způsobil.
46. Má-li Zboží vadu, z níž je společnost MMB s.r.o. zavázána, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má
Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.
47. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu společnost  MMB s.r.o. v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení
opravy a dobu jejího trvání.
48. Ujednají-li společnost  MMB s.r.o. a Kupující ještě předtím, než Kupující může uplatnit právo z vady Zboží, že se jeho práva omezí nebo
že zanikají, nepřihlíží se k tomu.

 

X.

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího převzetím Zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující Zboží, ač mu s ním společnost  MMB s.r.o. umožnila nakládat. Předá-li společnost MMB s.r.o. dopravci Zboží pro přepravu ke Kupujícímu v místě určeném Kupní smlouvou, přechází na Kupujícího nebezpečí škody předáním Zboží dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Nebezpečí škody na Zboží určené podle druhu nepřejde na Kupujícího, který Zboží nepřevzal, dříve než Zboží bude pro účel Kupní smlouvy dostatečně odděleno a odlišeno od jiných věcí téhož druhu. Škoda na Zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit Kupní cenu, ledaže společnost MMB s.r.o. škodu způsobila porušením své povinnosti.
2. Společnost  MMB s.r.o. a Kupující se dohodli, že u Zboží, které vyžaduje montáž či uvedení do provozu, může takovou montáž či uvedení do provozu provádět pouze společnost MMB s.r.o., výrobce takového Zboží, příp. jejich autorizované servisy. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením Zboží do provozu, bude považována za vadu Zboží jen tehdy, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly provedeny společností MMB s.r.o., výrobcem, příp. jejich autorizovaným servisem; v ostatních případech nejde o vadu Zboží a negativní následky neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu tak jdou k tíži Kupujícího.
3. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, společnost MMB s.r.o. si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká případných nákladů na dodání Zboží Kupujícímu, jak je blíže popsáno výše v těchto Podmínkách).
4. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího.
5. Dílčí plnění je přípustné a Kupující není oprávněn je odmítnout.
6. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Společnost  MMB s.r.o. se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s Kupujícím, pokud je Kupující neodmítne.
7. Případné spory mezi MMB s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CSV .
Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ .
Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak MMB s.r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve kontaktovat společnost  MMB s.r.o. pro vyřešení nastalé situace.
8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
9. Je-li Kupující spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené těmito Podmínkami zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Není-li Kupující spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené těmito Podmínkami zejména občanským zákoníkem.
10. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů vykonává Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Společnost MMB s.r.o. je oprávněna k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
11. Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného Zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí společnosti  MMB s.r.o. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které společnost  MMB s.r.o. sama získala od výrobce či svého dodavatele.
12. Informace o Zboží a ceně uváděné společností MMB s.r.o. jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou u jednotlivého Zboží prezentovány včetně všech daní (např. daň z přidané hodnoty) a poplatků, kromě nákladů na dodání Zboží (ty jsou specifikovány v čl. VI. těchto Podmínek).
13. Společnost  nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu zaplacení Kupní ceny (od toho je třeba odlišovat náklady na dodání Zboží).
14. Stížnosti a připomínky Kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi společností MMB s.r.o. a Kupujícím, vyřizuje společnost MMB s.r.o.  v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může Kupující uplatnit v Provozovně, telefonicky na tel. čísle 776332200 či emailem na emailové adrese info@mmb.cz. Pokud je stížnost svým obsahem Reklamací, bude tato stížnost vyřízena jako Reklamace.
15. Tyto Podmínky jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách společnosti MMB s.r.o. a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách společnosti  MMB s.r.o. v den uzavření Kupní smlouvy. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto Podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené Kupní smlouvy.
16. Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením Kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti MMB s.r.o.  po úspěšném splnění Kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze; uvedené se netýká údajů, jejichž uchování vyžaduje jiný právní předpis pro účely např. daňové a účetní. Osobní údaje Kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujících společnost MMB s.r.o.  nepředává žádné další osobě, výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení Zboží. Jednotlivé Kupní smlouvy jsou po svém uzavření společností MMB s.r.o. archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze společnosti MMB s.r.o.
17.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícím při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním Kupních smluv (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sami.
18. Jestliže je Kupující v prodlení s převzetím Zboží a toto Zboží si nepřevezme ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou Kupujícímu společnost MMB s.r.o.  poskytne, je společnost MMB s.r.o.  oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy.
19. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají před zněním těchto Podmínek přednost.
20. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 26. 3. 2018 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky.

 

Kontaktní údaje prodávajícího: 

Adresa pro doručování:
MMB s.r.o., Mileny Hážové 1163, 29301 Mladá Boleslav

Adresa elektronické pošty:
info@mmb.cz, objednávky@mmb.cz

Kontaktní telefon:  
+420 326 721 337, 776 33 22 00

 

Odstoupení od smlouvy

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát: MMB s.r.o., Mileny Hážové 1163, 293 01 Mladá Boleslav
IČO: 27628515 DIČ: CZ27628515 
Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
Dne….. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě společnosti MMB s.r.o.  objednal zboží….. číslo objednávky……, v hodnotě…… Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne…..
Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši….. Kč a  Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo…… nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V……………………….  dne……………………

 

Formulář na reklamaci zboží 

Zákazník: 

Jméno a příjmení: 

Adresa: 

Telefon: 

E-mail:

Reklamované zboží: 

Název zboží: 

Číslo faktury: (ke zboží prosím přiložte fakturu)

Závada: 

 

Zboží k reklamaci zašlete na adresu: 
MMB s.r.o. 
Mileny Hážové 1163
293 01 Mladá Boleslav 

 

V:                          dne:                       Podpis:

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je MMB s.r.o. IČ:27628515 se sídlem  Mileny Hážové 1163, 293 01 Mladá Boleslav dale jen („správce“).

Kontaktní údaje správce jsou
adresa: MIleny Hážové 1163, 293 01 

email: info@mmb.cz

telefon: 776 33 22 00

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval  pověřence pro ochranu osobních údajů.  
II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

IV.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje 
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby 
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

VI.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte 
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …přístupová hesla, antivirový program, zalohy na vlastní server – zaheslován.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

logo-knox
CG

© 2018 KNOX – Česká Republika | Web od MAXON DESIGN s.r.o.